2017

Velitelský den

V odpoledních hodinách dne 23.3.2017 jsme se sešli v prostorách PS Broumov, kde jsme se sešli na velitelském dni.

Ujal se nás velitel směny Vašek Cejnar, který nás seznámil s tématy tohoto dne.

Jako první bylo seznámení s metodickými listy z bojového řádu, o které se postaral Miloš Machek.

Druhé téma byly dopravní nehody, kterých se ujal Vašek Cejnar.

A jako poslední téma byla zdravověda. V tomto bloku jsme byli seznámeni s užitečnými aplikacemi pro "chytré mobily", jako je Záchranka a také s projektem Kiss Shap.

Nakonec jsme si prohlédli AED, který mají na broumovské PS.

První školení okrsku

V podvečerních hodinách dne 24.3.2017 proběhlo první školení okrsku Broumov. Opět jsme se sjeli do Božanova , kde jsme se v obecním sále sešli ke školení témat vydaných GŘ HZS pro sbory dobrovolných hasičů.

Prvním tématem byly "Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v
blízkosti troleje pod napětím apod.)", které si připravil Václav Cejnar. K tomuto tématu proběhla celkem obsáhlá diskuse.

Dalším tématem bylo téma "Používání OOP při zásahu - použití, údržba, evidence, návody od výrobce. Přívodní vedení, zajištění savic při čerpání vody". Toto téma si připravila velitelka Křinic paní Vítová

Posledním tématem byla "Komunikace s KOPIS – podávání zpráv z místa zásahu, poskytování informací z místa zásahu a povinnost mlčenlivosti". Zde k nám hovořil pan Ročeň.

Strojnický den

Dne 30.3.2017 se na PS Broumov uskutečnil Strojnický den pro JPO, kterého se zůčastnili i strojníci z našeho sboru.

Druhé školení okrsku

Druhé školení okrsku Broumov proběhlo dne 7.4.2017 na stejném a léty prověřeném místě, to jest v Božanově.

Prním tématem tohoto školení bylo "Havarijní kácení stromů při zásazích a poranění el. proudem a poranění páteře", které si připravili  velitel JSDH Broumov Lukáš Novák a Romana Neumanová.

Druhým tématem tohoto školení byla "Dálková doprava vody na místo zásahu a tlakové zkoušky požárních hadic a čerpadel". Toto si připravil Zdeněk Pokorný z Otovického sdružení.

Posledním tématem bylo "Nebezpečí poranění elektrickým proudem". Toto téma si připravil velitel okrsku Luboš Šubrt, které toto doplnil videoukázkami.

Opět se sluší poděkovat místním za připravené občerstvení v podobě domácích dortíků a koláčků.

 

FOK

Velitel PS Broumov Lukáš Plahta nám zařídil na den 25.5.2017 výcvik ve FOKu tedy ve flashover kontajneru. V tomto pozorovacím kontajneru se hasiči seznamují s chováním jak kouře, tak ohně v různých fázích požáru. Jsou zde k vidění jak neutrální rovina, tzv andělíčci, tak i rollover, flashover. Také se zde nacvičuje vliv zvyšující se teploty na hasiče. Zde si každý vyzkouší svou hranici působení tepla na jeho tělo a také psychyckou odolnost.

Po příjezdu na místo určení, tedy na PS Vysoké Mýto jsme byli  v místní učebně seznámeni s bezpečností práce v kontajneru, a také s teorií vývinu požáru a chováním hasičů při vstupu do neznámých prostor. Také jsme se zde seznámili s teorií 3D hašení, které se v tomto případě používá.

Zhruba po hodince teorie, kterou měl na starost ing. Lukáš Drozdík z PS Rychnov nad Kněžnou, se nás ujali další dva lektoři a to npor. Bc. Lukáš Plachta z PS Broumov a mjr. Bc. Pavel Čižmář z Velkého Poříčí, kteří se nám věnovali při nácviku 3D hašení a vstupech do neznámých prostor.

Po tomto "mokrém výcviku", jsme se vydali na místní hasičský stadion, kde jsme nejprve pomohli s naložením tzv. pece. Ta se naplní dřevěnými paletami, které slouží jako palivo pro výcvik. Jenom pro zajímavost, do pece je možné vsoupit až za dva dny, jelikož ještě následující den je tam příliš veliká teplota. Také se musí výcvik hlásit na KOPIS, neboť docházelo k nahlašování požáru místními obyvateli.

Než došlo k plnému rozhoření, oblékli jsme se do předepsané výstroje a výzbroje a po důkladné kontrole lektory začal výcvik v kontajneru.

Zde jsme se posadili zády ke stěnám a pozorovali chování již zmiňovaných jevů. Po chvílích jsme se střídali v pořadí, jelikož jak to bývá, u zdroje bývá teplota intenzivnější.

Poté nás čekala ještě jedna "zkouška ohněm" a ta probíhala tak, že jsme stáli v kontajneru a lektoři pomocí vodní páry zvyšovali teplotu a zkoušeli naši odolnost. Nejcitlivějším místem pro nás byly uši, kdy jejich pálení bylo signálem pro opuštění kontajneru.

Tento výcvik pro nás byl velmi poučný a doporučuji všem. Pár fotografií pořízené Davidem Plachtou naleznete ve fotogalerii.

Pár pojmů:

Rollover, někdy se nazývá flameover, vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté hořlavé plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezí hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru.
Plameny se šíří velkou rychlostí v úrovni stropu na velké vzdálenosti do té doby, dokud nevyhoří všechny vzniklé hořlavé plyny. Proto se zasahující hasiči musí pohybovat v ohrožených prostorách při zemi a s nejvyšší opatrností. Při hasebních pracích je důležité se soustředit na uhašení ohniska požáru, neboť rollover vzniká pouze při intenzivním vývinu hořlavých plynů a par.

Flashover se nazývá situace, kdy dojde k náhlému vzplanutí všech hořlavých materiálů v celém prostoru hořící místnosti najednou. Hlavní příčinou tohoto jevu je současné zahřátí všech hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření na takovou teplotu, při níž uvolňují ze svého objemu hořlavé plyny a páry. V momentě, kdy se koncentrace těchto plynů a par dostane nad spodní mez výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více než 800 °C), dojde k jejich okamžitému vznícení.
Hlavní nebezpečí flashoveru je v tom, že úplně ruší zásadu "při zemi je menší teplo" a zasahující hasiči se mohou během zlomku sekundy ocitnout doslova v moři plamenů.
Prevencí před flashoverem je dostatečné chlazení hořící místnosti a všech předmětů v ní roztříštěným proudem vody. Důležité je neustále přemisťovat směr proudu od stropu na hořící předměty a zpět.

 

Letiště

V sobotní podvečer dne 8.7.2017 jsme se vydali do Nového Města nad Metují na místní letiště, kde jsme se s dalšími jednotkami účastnili školení na téma "Plnění letadel a postup při shozu". Zde po nástupu proběhla teoretická příprava jednotek pro plnění letadla a poté následovala i praktická ukázka. Fotografie z této akce jsou ve fotogalerii a pořídil je Otte Radek a pan Ročeň z SDH Broumov

Den otevřených dveří

Na sobotu 9.9.2017 byl připraven v našem závodě "Den otevřených dveří", na kterém si zájemci mohli prohlédnout provoz tkalcovny, přípravny a úpravny. Mimo jiné zde byl projev výrobního ředitele pana ing. Romana Jirmana, který ve svém projevu připoměl minulost naší a.s., pohovořil o přítomnosti a výrobní krizi a také o tom co nás čeká.

Po prohlédnutí provozů si návštěvníci mohli také prohlédnout hasičskou techniku, kterou jsme vystavovali. Mimo jiné jsme také pro návštěvníky nafukovali balónky s logem firmy.

Dalším lákadlem bylo vystoupení mažoretek a tanečnic z broumovských uměleckých spolků a také k poslechu zahrála skupina Vhy not?

 

Adršpach 2017

V sobotu dne 9.9.2017 proběhlo patnácté setkání s kolegy z Adršpachu. Tentokrát jsme byli hoštěni, to znamená, že jsme se vydali směrem na Adršpach. Do tohoto, již tradičního, setkání se vmísil i výše popsaný den otevřených dveří a proto se v dopoledních hodinách vydalo méně lidí, než obvykle. To ale nezměnilo nic na faktu, že na nás byli "adršpašáci" dokonale připraveni.

Dopolední program je vždy zaměřen na nějaký kulturní zážitek a tentokrát pro nás všechny byl připraven výlet do podzemí, a to konkrétně do bývalého měděného dolu Bohumír v Jívce. A opět to stálo za to a to také díky vyprávění místního průvodce.

V odpoledních hodinách dorazilo zbylých několik členů a mohli se zapojit do připravených sportovních disciplín a bohatého občerstvení.

Celá akce dopadla jako vždy a to znamená že znamenitě . Takže nezbývá nic jiného, než kolegům poděkovat a těšit se na další setkání.

Taktické cvičení 2017

Cvičení okrsku Broumov proběhlo v Otovicích dne 7.10.2017. Nejdříve velitel okrsku seznámil přítomné s náplní cvičení, velitel JSDH Broumov teoreticky pohovořil o transportu zraněného s podezřením na úraz páteře, dále improvizované norné stěny (prkna, sláma, naplněné hadice, žebříky a plachty). Následovalo praktické cvičení, kde byly JPO postupně vysílány na místo zásahu (procvičeno i spojení pomocí rdst). Celkem se zúčastnilo 36 lidí.

Po cvičení proběhlo krátké vyhodnocení a odjezd zpět na základnu.

Školení okrsku Broumov

Toto školení proběhlo v pátek 20.10.2017 a bylo spojeno s mikroprojektem "Zapáleni pro spolupráci".

To znamená, že jsme se setkali s kolegy z Polska, kteří si před vlastním školením prohlédli pivovar v Olivětíně. 

Během školení byly probrány některá povinná témata připravená velitelem okrsku a také prezentace o příhraniční spolupráci

Výroční členská schůze 2017

V sobotu 16.12.2017 proběhla v Hotelu Veba výroční členská schůze roku 2017, na které jsme se sešli, abychom se ohlédli za právě končícím rokem a také se při této příležitosti společensky pobavili. Ovšem než k tomuto mohlo dojít musela být splněna nejdříve část formální, kde jsme po přivítání  členů sboru a přítomných hostů, volbou mandátové a revizní komise, byli seznámeni se zprávou starosty sboru, v které jsme si oživili zásahy a další akce, které nás v roce 2017 potkaly. Po této zprávě nás velitel jednotky seznámil s plánem akcí pro rok 2018. Také jsme byli obeznámeni se zprávami revizní a mandátové komise. Bohužel nás také čekalo vylučování několika členů sboru, kteří s námi již nespolupracují. Poté došlo k veselejším věcem a to k oceňování členů sboru. Po tomto došlo k diskusi, ve které nejdříve vystoupil personální ředitel pan ing. Jiří Myšák, za OSH Náchod Milada Řeháková, ředitel územního odboru Náchod pan plk., ing. David Pouč, za HZS Broumov pan bc. Lukáš Plachta, za SDH Broumov pan Lukáš Novák a SDH Adršpach pan Václav Novák.

Po všech těchto oficialitách jsme se mohli věnovat k občerstvení těla i duše. K dobré zábavě a k tanci nám hrála polická skupina Relax.

Nakonec bych chtěl poděkovat vedení a.s. Veba, která i v těchto ne zcela hojných časech nezapomíná jak na sbor, tak i na jednotku.

Fotografie z této akce jsou ve fotogalerii a byly pořízeny bratrem Erichem Ságnerem ml.