HISTORIE


 

Sdhp veba 01 olivětín

 

1874 - 1945

První hasičský sbor na broumovsku byl založen v roce 1874 ředitelem a vlastníkem firmy „benedikta schrolla syn“ josefem schrollem jako tovární hasičský sbor v závodě v olivětíně. V té době měl prosperující a neobyčejně rychle rostoucí podnik již tři mechanické tkalcovny poháněné parními stroji, přádelnu, bělidlo, barvírnu, mandl, vlastní nemocnici, vývařovnu, školu a školku. Po založení tvořilo sbor 80 mužů - zaměstnanců továrny, na začátku 20. století se jejich počet blížil 150.

Prvním velitelem byl syn majitele josef schroll mladší, jeho zástupcem ředitel bělidla franz rothemann. S podporou vedení firmy založil kapelník karl römeth z broumova hasičskou kapelu.

Veškeré náklady továrního hasičského sboru, včetně příspěvků do spolkové pokladny a hrazení pohřebních nákladů členů, nesla firma. Podobně majitelé firmy přispívali na pohoštění při zábavách a plesech, při významnějších cvičeních, a odměňovali i zasloužilé členy sboru.

Olivětínští hasiči měli od roku 1877 k disposici skvěle vybavený hasičský dům se dvěma strážními místnostmi s 12 postelemi, nábytkem a obrazy, dvěma montážními místnostmi, prostorem pro stříkačku, skladem rekvizit, velitelským stanovištěm a kovovou lezeckou věží.

Výzbroj sboru tvořila třícylindrová parní stříkačka se vším příslušenstvím, jedna čtyřkolová přenosná stříkačka a jedna ruční překlápěcí stříkačka, velký vůz pro mužstvo, žebříky a jiné vybavení.

Protipožární hlídky měly stanoviště ve dvou místnostech hasičského domu. Hlídková služba byla organizována „mírným kasárenským“ způsobem. Po skončení pracovní doby se požární hlídka - 12 mužů v uniformách, s velitelem a trubačem - přemístila do strážních místností, tři muži prohlédli všechny pracovní prostory a podali zprávy o zjištěných závadách. V případě poplachu hlídka vyjížděla se stříkačkou a na její místo nastoupila rezervní hlídka z mužů bydlících poblíž továrny.

Tovární hasičský sbor hrál významnou společenskou úlohu v životě firmy a města. Hasiči ve svých uniformách byli neodmyslitelnou součástí všech světských i církevních slavností, vítání vzácných návštěv, pohřbů významných osobností a členů sboru, svěcení praporů a pod.

 

1945

Po příchodu českých zaměstnanců na místa odsunutých němců byl založen český tovární hasičský sbor, součást okresní hasičské jednoty.

V padesátých a šedesátých letech byli hasiči z olivětínské veby úspěšní na soutěžích požárních družstev, nejvíce si cenili účasti na krajské soutěži požárních družstev. V roce 1955 bylo družstvo mužů (boh. Richetr st., Jos. Frýba, kurt kamler, jar. Bernard, fr. Kučera, jos. Obršál, jar. Rathouský, vlad. Šrytr, old. Lorenc, josef tošovský, jan grim, boh. Richter ml.) úspěšné na celostátní soutěží požárních družstev v hradci králové.

Prvním požárním vozidlem byla stříkačka značky krupp, v padesátých létech sbor dostal automobilovou stříkačku praga rn.

1956

Olivětínský sbor sehrál významnou úlohu při likvidaci následků povodně na stěnavě.

1957

Na prvních dvou místech v soutěži v machově se umístilo mužstvo starších a mladších mužů.

1964

Závodní jednotka československého svazu požární ochrany ve vebě olivětín měla 37 členů, z nich byla pouze jedna žena - dagmar krejčová.

 

Začátkem 70. let dosahovalo vynikajících úspěchů v soutěžích v rámci národního podniku veba a v soutěžích pořádaných generálním ředitelstvím bavlnářského průmyslu družstvo žen. Vyvrcholením jejich úspěchů byla účast v oborových soutěžích bavlnářského průmyslu v litvínově a v jindřichově hradci.

1979

Při stoleté povodni 19. června projevili členové závodní jednotky spo ze všech složek nejvíce obětavosti při záchranných pracích v závodě. V této největší poválečné povodni, kdy byl téměř celý závod zaplaven vodou, byli někteří členové v záchranných akcích nepřetržitě 24 hodin. Jedním z důsledků povodně bylo i zničení původní kroniky sboru.

1983

Rok 1983 byl hodnocen jako úspěšný. Družstvo mužů se v celopodnikové soutěži v požárním sportu umístilo na 1. místě. Družstvo secvičil a vedl velitel václav kleandr. V tomto roce se sbor umístil také na 1. místě v činnosti závodních hasičských sborů v rámci náchodského okresu.

1984

K 1. lednu 1984 tvořilo členskou základnu 25 mužů a 16 žen. Předsedou byl zvolen erich ságner, místopředsedou vladimír šrytr, velitelem václav kleandr, jednatelem jana pavelková, pokladnicí růžena ságnerová. Dalšími členy výboru byli ivan škop, horst knittel, alexandr pancner, karel bednář, jiří saska, jana šubrtová a josef braha.

Technické vybavení sboru spočívalo v automobilu s cisternou cas 25, tatra 805, valník s přenosnou stříkačkou p 12, dva přenosné stroje ps 8 a přenosná stříkačka na přívěsu magirus.

Družstva se v zimě scházela jednou za čtrnáct dní a v rámci cvičení prováděla údržbu techniky a výzbroje, teoretická školení, přípravy na nácvik na soutěže požárního sportu, údržbu prostor požární zbrojnice. Na jaře se členové družstev zúčastnili celkem 85 preventivních protipožárních prohlídek v domech a objektech soukromých majitelů.

Členská schůze 7. března se konala v božanově a byla spojena s oslavou mezinárodního dne žen, za velmi nízké účasti žen. 14. dubna zemřel velitel sboru v letech 1969-1979 antonín jelínek ve věku 46 let. V červnu zemřel ve věku 81 let bývalý předseda josef burdych. a v červenci stejně starý bývalý předseda organizace z 50. let josef frýba.

Na okrskové soutěži v požárním sportu v květnu v šonově se družstva mužů i žen umístila na 2. místě, podobně i na podnikové soutěži v červenci v machově. Pro družstvo žen byly získány posily mladých učnic z podnikové učňovské školy. V létě se jednotka zúčastnila likvidace dvou menších požárů mimo prostor závodu.

V záři sbor zorganizoval iv. ročník turistického pochodu javořími horami „hasičská dvacítka“, při špatném počasí se zúčastnilo málo turistů.

1985

Po celý rok probíhala každou druhou středu cvičení družstva mužů. V zimních měsících udržovali techniku a absolvovali teoretickou výuku. Nácvik v terénu probíhal zejména v květnu a červnu.

Se společenskou akcí - oslavou mezinárodního dne žen - byla spojena členská schůze v březnu.

V okrskové soutěži v červnu v martínkovicích se muži umístili na 4. místě a ženy byly druhé. Na podnikové soutěži v požárním sportu v červnu ve žďáře byla obě družstva úspěšná - muži se umístili jako první, ženy byly druhé. Muži postoupili na oborovou soutěž bavlnářského průmyslu v rychnově nad kněžnou, kde zaujali 11. místo mezi 16 soutěžícími družstvy.

V září se konala dvě námětová cvičení - na budově centrotexu v martínkovicích a později na skládce pevných paliv v olivětínském závodě.

14. září uspořádali olivětínští požárníci zorganizovali 5. ročník turistického pochodu javořími horami - „hasičskou dvacítku“.

Na členské schůzi na závěr výcvikového roku byla hodnocena práce jednotky a byly vyčísleny i odpracované hodiny. Údržbě požární techniky bylo věnováno 284, na údržbě vodních zdrojů 108, praktické přípravě na soutěže 1032 hodin. Při zvelebování životního prostředí členové odpracovali 591, na výstavbě sportoviště tj jiskra olivětín 184, v akci z 85 hodin. Kromě toho vysadili ve státních lesích 1100 lesních stromků a pro státní statek broumov usušili 6700 kg sena. Do sběru odevzdali 881 kg starého papíru.

Na výroční schůzi byl zvolen nový výbor základní organizace: předsedou erich ságner, místopředsedou vladimír šrytr, referentem pro politicko-výchovnou práci bohumil richter, referentem pro prevenci horst knittel, velitelem václav kleandr, jednatelem jiří saska, hospodářkou růžena ságnerová, organizačním referentem alexandr pancner, materiálně technickým referentem karel bednář, referentem civilní obrany josef braha, referentkou žen jana šubrtová a kronikářem jan žid.

V roce 1985 jednotka nemusela zasahovat při požáru.

1986

V roce 1986 probíhala činnost organizace podobně jako v předchozích letech. V březnu zorganizoval jednatel jiří saska v olivětínském kině besedu se školními dětmi na téma požární ochrana a děti, spojenou s promítáním krátkých filmů.

Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže o putovní pohár předsedy mnv křinice a umístilo se na 3. místě. Na okrskové soutěži družstev v požárním sportu opět v křinicích byly ženy 4. a muži 5. Na podnikové soutěži v meziměstí družstvo žen a získalo skvělé první místo, družstvo b bylo čtvrté, muži byli třetí. Na okresní soutěži v jaroměři skončily ženy na 10. místě ze 13. družstev.

Olivětínský sbor se zúčastnil hašení požáru travního porostu u nádraží čsd v olivětíně, požáru stohu slámy ve hvězdecké ulici, požáru ve světlíku ubytovny zahraničních zaměstnanců v broumově. V říjnu zasahoval při požáru lakovny v broumovském závodu kovopodniku. Druhý den - 2. října - začala hořet bavlna ve smešovačích v přádelně závodu 02 ve velké vsi. Nebezpečný požár se podařilo šesti sborům rychle zdolat.

Vi. ročníku turistického pochodu javořími horami „hasičská dvacítka“ se zúčastnilo 105 pochodujících.

Na konci roku byla na výroční členské schůzi opět bilancována celoroční činnost, mj. bylo napočítáno 2395 odpracovaných brigádnických hodin, několika set kg usušeného sena a do sběru odevzdaného starého papíru, železa a 105 králičích kožek. Šest členů bylo dobrovolnými dárci krve.

 

1987

V roce 1987 se výjezdová jednotka se podílela na likvidaci požáru v bývalé škole v ruprechticích, obytných buněk státních lesů v prostoru lesního komplexu na pasech. 30. července hořel dům čp. 12 na horním poříčí. Oheň dřevěný dům se šindelovou střechou pokrytou lepenkou strávil tak rychle, že požárníci z olivětínské veby a z ostatních přivolaných jednotek mohli už jen zachraňovat sousední domy. Požár založil nájemník, který neopatrně manipuloval s pájecí lampou na půdě. V červnu lokalizovala požár skládky odpadků v rožmitále. V listopadu jednotka, spolu s hasiči z veby o2 a z města, likvidovala požár na půdě samoobsluhy jednoty v olivětíně.

Novinkou v činnosti organizace bylo uspořádání turnaje ve stolním tenisu, jehož vítězem se stal jaroslav braha. Pětičlenná delegace navštívila na pozvání polských kolegů požárníky v kladské bystřici. Jako každoročně se jednotka zúčastnila prvomájového průvodu a působila při organizaci mírového ohně na areálu tj jiskra olivětín.

Na poslední okrskové soutěži v požárním sportu v křinicích a zároveň na soutěži o putovní pohár předsedy občanského výboru křinice se za deštivého počasí družstvo žen umístilo na 1. místě a muži byli třetí.

V červenci došlo ke změně v organizaci svazu požární ochrany na broumovsku. Byly zrušeny okrsky a vytvořena městské organizace svaz požární ochrany v čele s městským výborem. Předsedou nově utvořeného mv byl zvolen karel bednář a místopředsedou josef ságner, oba členové olivětínské organizace.

Na soutěži družstev n.p. Veby v červnu zajišťovala olivětínská organizace pořadatelskou činnost. Družstvo žen obhájilo 1. místo, muži skončili jako třetí. Cílem námětového cvičení jednotky byla senážní věž na farmě v heřmánkovicích.

Na výroční členské schůzi v listopadu byl kritizován stav techniky, zejména její zastaralost. Pro nedostatek náhradních dílů nebylo možné např. opravit požární vozidlo tatra 805. Raritou již byl přívěs magirus vyrobený v roce 1939. Schůze také hodnotila plnění socialistického závazku, tj. počet odpracovaných hodin při údržbě, zvelebování životního prostředí, na lesních brigádách, při pomoci v zemědělství a sběru starého papíru. Organizace měla na konci roku 39 členů, z toho bylo 15 žen. Novými členy výboru se stali miroslav gol a jana veličková.

1988

Novinkou v činnosti základní organizace byl dvoudenní výlet ve dnech 9. a 10. května. Na programu byla návštěva požárního muzea v přibyslavi a druhý den výlet do znojma.

V soutěžích si dobře vedly ženy, které se na okrskové soutěži v olivětíně umístily na 1. místě, muži byli sedmí, což byl neúspěch a velké zklamání. V křinicích na soutěži o putovní pohár byli muži čtvrtí, což byl proti minulým ročníkům také neúspěch. Ženy byly i v křinicích velmi úspěšné, staly se na jeden rok držitelkami putovního poháru. Na podnikové soutěži v požárním sportu se muži umístili jako šestí, ženy opět nezklamaly a obsadily l. místo. V oborové soutěži ve velkých hamrech byly ženy osmé z jedenácti družstev.

23. listopadu se jednotka zúčastnila hašení požáru nákladního automobilu, do kterého se vznítil stoh slámy. Následující den hořelo bytové jádro v panelovém bytě na spořilově.

Na prosincové výroční členské schůzi bylo konstatováno, že organizace má 37 členů, z toho 14 žen. Během roku byl jeden člen vyloučen, dva odhlášeni a jeden přijat. Šest členů bylo dárci krve a čtyři z nich byli nositeli stříbrné jánského plakety. Závazek sběru starého papíru byl vysoce překročen, když bylo odevzdáno 1.290 kg papíru. Zasloužilým členům byly propůjčeny medaile a vyznamenání: medaile za věrnost obdrželi - za 10 let irena fleischerová a horst knittel , za 20 let josef braha a jaroslav braha, za 30 let josef bitnar, za 40 let práce v požární ochraně vladimír šrytr. Medaile za příkladnou práci obdrželi alexandr pancner a vratislav suk. Čestné uznání okresního výboru svazu požární ochrany převzali helena ságnerová a jan žid a čestné uznání základní organizace obdržela marie šolcová.

1989

Na začátku roku přijali členové organizace závazek k odpracování hodin na údržbě techniky, výzbroje a výstroje, na údržbě vodních toků, při zvelebování životního prostředí, na pomoc lesnímu hospodářství, sklizeň sena a k odevzdání starého papíru do sběrny. Závazek byl ve všech bodech splněn a překročen. V akcích „z“ byl jednotce přidělen úkol úpravy prostranství po položení kanalizace a také tento úkol byl splněn.

Soutěží v požárním sportu se zúčastnilo pouze družstvo mužů, družstvo žen se nepodařilo sestavit. Na okrskové soutěži v křinicích obsadili muži třetí místo. Na podnikové soutěži v machově družstvo mužů bylo opět třetí. V soutěži o pohár předsedy občanského výboru v křinicích byli muži až čtvrtí.

V 62 rodinných domcích a šesti provozovnách byly provedeny preventivní prohlídky. Koncem roku byl uspořádán již třetí ročník turnaje ve stolním tenisu. Zúčastnilo se 14 hráčů. Zvítězil josef ságner, druhý byl jaroslav braha, třetí helena ságnerová.

Na jaře jednotka zajišťovala dodávku vody při likvidaci lesního požáru v janovicích. V létě se olivětínští požárníci zúčastnili hašení požáru řezačky slámy v martínkovicích.

1990

V říjnu proběhl v praze sjezd hasičů české republiky, když v důsledku převratných událostí ve společnosti se změnilo jméno (požárníci se vrátili k původním a logickému hasičství), společenské zařazení a postavení dobrovolných hasičských jednot. Sjezd jednal i o nové organizační struktuře a pravomocích celostátního svazu hasičů. Na sjezdu se rozhodlo i o otázce členských příspěvků, stejnokrojů a majetkových poměrů.

Kronikářský zápis z konce roku 1990 konstatuje, že zájem o práci v organizaci klesá, což je zřejmě způsobeno vysokým věkovým průměrem členů a také tím, že v prudce se měnící době lidé mají více zájmů, kterým dávají přednost. Dlouhodobě se v práci sboru projevovalo, že na akcích se podílel stále stejný okruh lidí a velká část členů byla více nebo méně pasivní.

I v roce 1990 byla činnost jednotky hodnocena podle odpracovaných hodin na údržbě požární techniky a výstroje, údržbě vodních zdrojů v objektu závodu, úklidu závodu a jeho okolí, pomoci lesnímu hospodářství s výsadbou stromků. Odpadly preventivní prohlídky objektů a brigády v zemědělství. Organizací uspořádaný turistický pochod hasičská dvacítka se setkal s malým zájmem, dostavilo se jen 30 startujících. Na soutěžích v požárním cvičení bylo odcvičeno 350 hodin, odpadla až na jedno námětová cvičení, časté byly naopak výjezdy k požárům v létě. Jednotka zasahovala v případě požáru lesa v březové, požáru slámy v benešově a slámy na poli v olivětíně, požáru stohu v hvězdecké ulici, lesního požáru v ráji, požáru skládky v benešově a požáru slámy u šléglu.

Družstvo žen obsadilo v podnikové soutěži druhé místo, muži byli opět třetí.

1991

V roce 1991 nebyli olivětínští hasiči s činností své organizace spokojeni. Došlo ke stagnaci sboru, z důvodů ekonomických a nezájmu členů o činnost. Pravidelných schůzek se zúčastňoval stále malý počet 5-8 členů. Na členskou schůzi v březnu přišlo 18 členů sboru.Ani Přípravy na soutěže se neobešly bez problémů. To se týkalo zvláště mužů, když aktivita žen měla naopak vzestupnou tendenci. K požárům vyjíždělo stále málo členů, mimo jiné také proto, že většina aktivních členů bydlela v broumově a v mimopracovní době byla těžko dosažitelná. Činnost sboru byla zaměřena především na údržbu zastaralé techniky. Při technických kontrolách neprošla avia 3t, když byla zjištěna pokročilá koroze nosného rámu.

Soutěží v požárním sportu se zúčastnilo družstvo mužů i žen. Na podnikové soutěži byly ženy druhé a muži třetí, v okrskové soutěži se muži umístili opět jako třetí, ženy byly první, na křinickém poháru se mužům konečně podařilo zvítězit a ženy byl druhé.

V září podniklo osm členů cyklistický zájezd do polských vambeřic a nové rudy.

1992

Ani v tomto roce se nedařilo získávat nové, mladé členy sboru, protože atmosféra doby nepřála bezplatné dobrovolné činnosti v pracovním volnu. Přesto se v měsíci květnu uskutečnila brigáda na sázení stromků v polesí šonov, v srpnu byla mimo rámec pravidelné péče o požární techniku provedena generální oprava nástavby. Účast na čtrnáctidenních schůzkách se proti loňsku zlepšila. Námětové cvičení v závodě bylo zaměřeno na sklad hořlavin a někteří z členů se zúčastnili výcviku s dýchacími přístroji v odolově.

Jednotka zasahovala u lesních požárů v heřmánkovicích a v olivětíně a účastnila se likvidace požáru v závodě vertexu broumov.

V soutěžích v požárním sportu byly opět úspěšné ženy. Na křinickém poháru byly jediným ženským družstvem, muži byli třetí. Na podnikové soutěži byli muži až čtvrtí, ženy se nezúčastnily, protože vedení tkalcoven jim to neumožnilo.

Členská schůze v září se uskutečnila na zahradě člena organizace pancnera, v říjnu se uskutečnilo vydařené třídenní podzimní soustředění na chatě v adršpachu. V prosinci po tradičním řezání vánočních stromků následovalo společné posezení.

1993

Činnost organizace během roku stagnovala, pravidelných schůzek k průběžné kontrole a údržbě techniky se účastnilo asi 8 až 10 členů. Upadal zájem o hasičský sport, věkový průměr soutěžních družstev stále stoupal. Bylo stále obtížnější sestavit ženské družstvo. Nejaktivnějším členem organizace byl luboš šubrt.

V červnu se olivětínští hasiči s rekonstruovanou motorovou stříkačku magirus zúčastnili oslav 120 výročí založení sboru dobrovolných hasičů v broumově. Oslavy vyvrcholily soutěží v požárním sportu, které se však nezúčastnilo žádné družstvo z olivětína. Na okrskové soutěží v květnu skončilo družstvo mužů poslední, na podnikové soutěži byly ženy druhé, muži třetí.

Námětového cvičení se konalo na téma požár budovy veby martínkovice. Během roku jednotka zasahovala u pěti požárů - požáru kůlny ve velké vsi, dvakrát u požárů domů v ruprechticích a požáru stodoly v šonově.

1994

Činnost organizace byla více zaměřena na společenskou činnost, méně na vlastní hasičskou práci. Nedařilo se plnit úkoly v oblasti represivní činnosti a praktických činností, neuskutečnila se pravidelná brigáda v polesí šonov. Velkou ztrátou pro organizaci bylo úmrtí dlouholetého člena a kronikáře jana žida.

Velkou událostí v technickém vybavení jednotky byla instalace mobilní radiostanice. Technickou kontrolou v české skalici prošla cas 25. Čerpadlo bylo od čističky přemístěno k rybníku.

Na okrskové soutěži v šonově se družstvu mužů nedařilo a obsadilo až 5. místo, ženy se nezúčastnily. Také účast v podnikové soutěži skončila neúspěchem, když při požárním útoku došlo k poruše ps 12 a družstvo mužů obsadilo poslední místo. Činnost družstva žen se nepodařilo oživit.

Úspěšný byl naproti tomu třítýdenní výlet do jánských lázní, část výpravy absolvovala obě cesty na kolech. V únoru se uskutečnily výlety na běžkách na janovičky a špičák, v listopadu tradiční řezání vánočních stromků s posezením v otovické hospůdce. Rok byl ukončen společným silvestrem na janovičkách.

1995

Pokračovala stagnace činnosti závodních hasičských sborů veby a.s., zůstával pouze velkoveský a olivětínský sbor. Pozitivní jevem byla vyšší účast na pravidelných čtrnáctidenních schůzkách. Sbor měl 26 členů, z toho 9 žen. Začátkem roku byly do sboru přijaty dvě ženy. Na konci ledna zemřel josef bitnar, dlouholetý člen sboru, trenér družstva žen a preventista na závodě.

Do garáže gas 25 se podařilo nainstalovat kompresor. Výjezd z garáže se zlepšil po rekonstrukci dvora závodu.

Na soutěžích v požárním sportu se družstvo mužů umístilo v květnu v hejtmánkovicích na čtvrtém místě, družstvo žen bylo také čtvrté na soutěži o pohár starosty města broumova. Na silně obsazeném druhém ročníku leo poháru v jetřichově byli muži po mnoha nezdarech opět úspěšní, když byli druzí. Poprvé po mnoha letech se nekonala soutěž podniku veba.

Členové sboru se zúčastnili námětového cvičení v objektu veby v machově, školení strojníků a velitelů a výcvik s dýchacími přístroji v bukovici.

Jednotka zasahovala při požáru domku v heřmánkovicích, hasila požár kontejnerů s peroxidem a likvidovala následky přívalových dešťů - ucpání kanalizace pod pivovarem a zatopení komunikací až k závodu veba 01.

1996

V lednu se sbor zúčastnil hašení požáru stodoly ve velké vsi, v dubnu likvidoval hořící trávu v rožmitále a v září hasil hořící statek u zelených v benešově.

Poprvé v poválečné historii se sbor nezúčastnil žádné soutěže v požárním sportu.

Námětové cvičení bylo zaměřeno na nácvik zásahu v případě úniku plynu ze zásobníků. Prevence a likvidace havárie plynového hospodářství představuje po instalaci plynem vytápěné kotelny nový prvek v činnosti jednotky.

1997

Výbor sboru představoval miroslav gol - starosta, alexandr pancner - zástupce starosty, václav kleandr - velitel, karel bednář - hospodář, jiří saska - jednatel, josef ságner - předseda revizní komise, libuše doležalová - kronikářka.

V červnu jednotka zasahovala při ohni v bednárně a při požáru bytu v olivětíně. Červencová povodeň prověřila akceschopnost jednotky v případě živelné pohromy. Bylo také zásluhou olivětínských hasičů, že byly škody sníženy na minimum a provoz závodu mohl být v krátké době obnoven. Bohužel však činnost sboru nebyla náležitě zhodnocena vedením veby a.s. Jednotka je odborně připravená, dostatečně vybavená a schopná výjezdu k zásahu do 10 minut po celých 24 hodin denně. Tyto schopnosti však nejsou využity ze strany zhs broumov, který olivětínské hasiče nezve ke spolupráci při zásazích.

Ze společenských akcí se vydařil zejména zájezd do hasičského muzea v přibyslavi.

1998

Aktivita členů sboru stoupla, ve větší míře se zúčastňují pravidelných středečních schůzek.

V dubnu jednotka vyjížděla k neohlášenému pálení komunálního dopadu v heřmánkovicích, v červnu na sídliště spořilov k požáru rodinného domku, v srpnu pomáhala likvidovat požár rodinného domu v heřmánkovicích.

Námětové cvičení se uskutečnilo v meziměstském závodě veby, čtyři členové absolvovali lezecký výcviku v hronově, další se zúčastnili spojařského výcviku, kurzu zacházení s motorovou pilou, kurzu vůdce malého plavidla. Velitel opět získal na pět let způsobilost velitele jednotky. Několik členů se zúčastnilo veletrhu požární techniky pyros 98 v brně. Horst knittel provedl 20 preventivních prohlídek objektů a provozoven v broumově.

V prosinci se olivětínští hasiči zúčastnili pohřbu dlouholetého člena sboru bohumila richtera.

1999

V roce 125. výročí založení hasičského sboru v olivětínské textilce - tehdy závodě firmy „benedikta schrolla syn“ - měl sbor 24 členů, z toho 13 jich bylo zařazeno do výjezdové jednotky.

Během roku jednotka vyjela k požáru rodinného domku v otovicích, k požáru stohu v martínkovicích, požáru rodinného domu v martínkovicích a dále provedla několik menších zásahů v prostorách závodu.

V rámci školení a výcviku byl na nádrži v závodě vyzkoušen motorový člun vichr, který sboru bezplatně věnoval hzs broumov. Vyzkoušeno bylo i nové výkonné kalové čerpadlo. Cisterna cas 25 dostala nový nátěr a údržbou prošly stříkačky pps 12 a ps 8.

Po roční pauze se družstvo mužů opět zúčastnilo okrskové soutěže v božanově, kde získalo 5. místo a poháru starosty, kde bylo sedmé.

Na úkolech protipožární prevence pracoval především horst knittel, který spolu s příslušníky hzs broumov prověřil 5 provozoven.

V červnu se sbor aktivně podílel na oslavách padesátiletého výročí podniku veba broumov.

Rok 1999 byl ukončen valnou hromadou v restauraci v hejtmánkovicích, spojenou s přátelským posezením, občerstvením, hudbou a tancem.

2000

Rok byl na valné hromadě v prosinci na střelnici hodnocen jako úspěšný. Sbor získal další techniku - starší automobil avia da 32, elektrocentrálu slavie - 18 kw, motorovou pilu, mobilní telefony pro výjezdovou jednotku. Na druhé straně schází ochranné pomůcky - ochranné kabáty, protipožární obuv a modernější přílby.

Jednotka vyjela 12. března na pomoc při odstraňování povodně v jaroměři, k požáru rodinného domu v heřmánkovicích, k požáru rodinného domu ve vižňově, k likvidaci požáru skládky uhlí v olivětínském závodě veby, k požáru ubytovny diakonie ve velké vsi, v prosinci k požáru rodinného domu v olivětíně a požáru drůbežárny v křinicích.

Pro řidiče bylo uspořádáno školení jízdy v zimních podmínkách. Cvičení v rámci okrsku broumov bylo zaměřeno na téma požár hořlavin v olivětínském závodě veby.

Na soutěži v požárním sportu v božanově se družstvo mužů umístilo na 8. a v poháru starosty božanova 3. místo. Broumovského poháru se jednotka tentokrát nezúčastnila, podílela se však na organizačním zajištění akce.

Ze společenských akcí to bylo zejména pálení čarodějnic v olivětíně a oslavy životních jubileí několika členů.

2001

Díky vedení a.s. Veba získal sbor pro všechny členy zásahové jednotky moderní ochranné obleky fireman, ochrannou obuv haix a přílby gallet. Ze 13 členů výjezdové jednotky má 7 kvalifikaci „strojník“, 2 kvalifikaci „velitel“. Všichni strojníci byli přezkoušeni jako řidiči podle nového zákona a získali osvědčení o profesní způsobilosti.

V závěru roku byl za práci ve sboru odměněn luboš šubrt.

Zásahová jednotka vyjela v dubnu k požáru v závodě koh-i-noor ve velké vsi, v červenci sbor zabezpečoval ochranu objektů závodu v době ohrožení rozvodněným kravským a pivovarským potokem. V září jednotka vyjela k požáru sušičky obilí v otovicích a požáru garáží na klášterní zahradě, v říjnu k požáru stodoly v rožmitálu.

Neúspěšná byla účast na okrskové soutěži v požárním sportu. Na soutěži o pohár starosty města broumova jednotka pomáhala s doplňováním vody.

Jako jediní z okresu se olivětínští hasiči zúčastnili druhého celostátního setkání dobrovolných hasičů v litoměřicích, kde vystavovali svou historickou přenosnou stříkačku magirus.

2002

Pro práci ve sboru se podařilo získat pět nových členů, kteří se zapojili do soutěžního družstva vedeného l. Šubrtem. Družstvo mužů tak bylo opět schopno účasti na soutěžích. Na okrskové soutěži v požárním sportu jednotce zkolaboval motor u požární stříkačky a ze stejného důvodu se nezúčastnila ani soutěže v křinicích. V božanově se v poháru starosty omlazený kádr umístil na třetím místě, na soutěži o pohár starosty broumova šestý, v rožmitále třetí a v hejtmánkovicích byli čtvrtí z jedenácti družstev.

Starosta a velitel sboru vyvolali jednání s vedením a.s.Veba O koupi moderního zásahového vozidla. Zúčastněnými zástupci firmy strojírny potůček slatiňany bylo nabídnuto vozidlo ranault midlum s nástavbou.

Výjezdová jednotka zasahovala při odstraňování stromů spadlých na sklad plynu. Pod dojmem naprosto výjimečné, „pětisetleté“ povodňové vlny, která způsobila katastrofu v jižních, středních a severních čechách, byly od rubeny náchod zakoupeny ochranné vaky. Předmětem námětových cvičení bylo hašení požáru v 6. podlaží a likvidace požáru domu v křinicích.

Několik členů sboru navštívilo brněnské výstaviště a shlédlo expozici hasičské techniky a námětové cvičení v centru brna.

2003

Na konci roku měla organizace 30 členů, z toho jich bylo do výjezdové jednotky zařazeno 16. Dva měli odbornost velitele, osm strojník - řidič, čtyři obsluha motorových pil, čtyři vůdce malých plavidel, dva odbornost hasič 2. stupně a dva třetího stupně. Zlepšila se aktivita organizace, na pravidelných schůzkách každou druhou středu se schází až 18 členů sboru.

Jednotka zasahovala u 13 požárů - v bytě nad bývalou poštou v olivětíně, při požárech trávy v heřmánkovicích, křinicích, martínkovicích a před závodem v olivětíně, u tří (!) Požárů v pollakových domech, při požáru střechy pečovatelského domu ve velké vsi, požárech senážní věže v křinicích, lesa nad rájem, statku v martínkovicích a automobilu před závodem v olivětíně. Nahlášený požár chatek u studené vody se ukázal být námětovým cvičením.

Na zastaralé technice došlo k vážným poruchám - na avii se rozsypala převodovka a na cisterně praskla zadní pera a jejích uložení. Vedení podniku ustoupilo od záměru nákupu nové techniky a uvažovalo o koupi repasovaného vozidla. Jednání s firmou sehat poříčany o odkoupení repasované cisterny liaz 101 stále ještě probíhají. V červnu byl prováděn výcvik s člunem, pro který byl pořízen nový motor.

Nové omlazené soutěžní družstvo pod vedením velitele luboše šubrta dosahovalo skvělých výsledků v soutěžích v požárním sportu. V křinicích bylo první, stejně jako v otovicích. Na silně obsazené okrskové soutěži, spojené s pohárem starostky města broumova, se olivětínští umístili jako čtvrtí. V hejtmánkovicích byli první a v martínkovicích při oslavách 120. výročí založení místního sdh skončili druzí.

Největší společenskou akcí bylo setkání se členy sdh adršpach v adršpachu. Zástupci organizace se spolu s představiteli města broumova, sdh broumov a cizinecké policie čr zúčastnili podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci a pomoci na poli požární ochrany mezi městem broumovem a novou rudou.

2004

V tomto roce jsme z sps slatiňany přivezly repasovanou automobilovou cisternu cas 25 liaz k101.

Do našeho sboru přišel radek otte.

2005

Řeka stěnava dosáhla 3. povodňového stupně, ale naštěstí náš závod nebyl zaplaven. V rámci školení jednotky

Jsme navštívili spolanu neratovice a seznámili jsme se s činností hzsp spolana neratovice.

Do našich řad vstoupil štejnar miroslav.

2006

Naše jednotka se zúčastnila 9 zásahů. Byl prodán dopravní automobil avia a30 a zakoupen starší ford transit.

Svépomocí byl tento ford přestavěn na dopravní automobil .

2007

Činnost našeho sboru je prezentována na vlastních internetových stránkách

Novým členem sboru se stal janouch zbyněk.

2008

Náš sbor pracuje dobře. Členové jednotky se zúčastňují pravidelných školení, je prováděn výcvik. Jednotka vyjela k 7 požárům. Naše řady rozšířil viliš ludvík.

2009

Naše jednotka zasahovala u jednoho z největších požárů v broumově. Hořela skladovací budova na nádraží. Zásah trval téměř 11 hodin. V rámci školení a výcviku jsme navštívili hzsp české televize a letiště praha.

Také byl zvolen nový výbor našeho sboru. Starostou se stal gol miroslav, velitelem šubrt luboš, členy výboru

Jsou pancner alexandr, dašek karel, bednář karel, v kontrolní a revizní komisi jsou ságner josef, otte radek a štejnar miroslav. Do sboru nastoupil krupička martin.

V roce 2009 jsme také začali pořádat soutěž v požárním sportu o pohár personálního ředitele a.s.Veba Broumov.

Naše soutěžní družstvo v tomto prvním ročníku zvítězilo.

2010

Výjezdová jednotka zasahovala u 12 požárů. Na cas 25 liaz k101 byla vyměněna nádrž. Byl zaveden nový systém svolávání při poplachu přes sms a prozvonění. Tento systém byl nutný vzhledem k přemístění operačního střediska hzs z velkého poříčí do hradce králové. Soutěžní družstvo pod vedením br.Šubrta Se zúčastňuje pravidelně soutěží v okrsku broumov. Na výroční valné hromadě byly uděleny tato vyznamenání.

Za zásluhy – br.Šubrt, braha, ságner josef, gol. Medaile sv.Floriána – br. Ságner erich st., Kleandr, bednář, lamka.

 

2011

Pro výjezdovou jednotku byly zakoupeny 3 nové dýchací přístroje pluto fireman, radiostanice motorola gp 380 pro vysílání statusů. Jednotka vyjela v tomto roce k 8 požárům. V objektu veba olivětín se uskutečnilo mezinárodní cvičení stěnava 2011 se zaměřením na povodně. Tohoto cvičení se zúčastnily i jednotky s polska.

2012

V a.s.Veba Byla přijata nová koncepce organizace jednotek. Veba broumov bude mít od roku 2013 pouze jednu jednotku hasičů. Tato jednotka bude mít tři družstva – družstvo olivětín (základ jednotky a největší družstvo) , družstvo velká ves a družstvo police nad metují. Velitelem jednotky byl vedením společnosti jmenován gol miroslav , velitelem družstva olivětín šubrt luboš, velitelem družstva velká ves vévoda jiří a velitelem police nad metují exnar kamil.

Také jsme uskutečnily jubilejní desáté setkání s družebním sborem s adršpachu. Podíleli jsme se na dni otevřených dveří ve vebě olivětín při příležitosti 20.výročí vzniku a.s.Veba. Do našich řad vstoupil kadlec matěj.

2013

Tento rok je pro náš sbor zcela výjmečný. Majitelé a.s.Veba Broumov zakoupily pro naši jednotku novou automobilovou cisternu cas 20 scania . Cisterna nám byla slavnostně předána 4.července v areálu hotelu veba. Druhým vozidlem byl nový dopravní automobil ford transit 4x4 . Toto vozidlo nám bylo předáno 4.října. Obě vozidla stála dohromady 6 328 300 kč.

Vybavení jednotky bylo také doplněno výzbrojí a výstrojí proti povodním. Byla zakoupena 12m protipovodňová stěna ze svitapu svitavy, výkonný vysoušeč a naftové topidlo, motorové kalové čerpadlo honda, dvě radiostanice motorola, ochranné oděvy a obuv do deště, plnička pytlů na písek. Na hašení jako náhrada za tradiční pěnidlo bylo zakoupeno hasivo fireada 2000. Automobilová cisterna liaz k101 byla z olivětína přemístěna do police nad metují, kde nahradila starý rthp. Naše výjezdová jednotka zasahovala u šesti událostí. Naše řady rozšířili seidlman jan, štastný marek a vévoda jiří.

2014

Náš sbor má 29 členů. Členové našeho sboru veba 01 olivětín jsou : bednář karel, braha jaroslav, dašek karel, dašková lenka, doležalová libuše, gol miroslav, janouch zbyněk, kadlec matěj, kleandr václav, krupička martin, lamka jaroslav, otte radek, pancner alexandr, ságner josef, ságner erich, ságner erich st., Ságnerová helena, ságnerová růžena, seidlman jan, suk vratislav, suková helena, šellei jan, šelleiová alena, štastný marek, štejnar miroslav, šubrt luboš, veličková jana, vévoda jiří, viliš ludovík

 

.